බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, February 7, 2012

ධම්ම පදය 9 - 10

Those Who Do Not Deserve the Stained Robe

(The Impure Are Not Worthy of the Robe)

අනික්කසාවෝ කාසාවං - යො වතථං පරිදහෙස්සති

අපෙතෝ දමසච්චෙන - න සො කාසාවමරහති.

කෙලෙස් කහට සහිත වූ, ඉන්්‍රිය දමනයෙන් හා ඇත්ත කීමෙන් තොරවූ යමෙක්

සිවුරක් දරන්නේ නම් ඔහු කිසිසේත් සිවුරට (කසාවතට) සුදුසු නැත.

9. Anikkasāvo kāsāva, yo vattha paridahissati

Apeto damasaccena, na so kāsāvam arahati.

One who wears the stainless robe
who's yet not free from stain,
without restraint and truthfulness
for the stainless robe's unfit.


The Wicked Monk Devadaththa

A group of people voted to present a costly robe to Devadatta, in preference

to the Elder Sāriputta. Some devout followers, seeing him wearing it, remarked

that he was not worthy of it. The Buddha explained that Devadatta had done

likewise in a previous life and explained who was worthy of wearing the robe of the Buddhas.

Explanation: A monk may be stained by defilements, bereft of self-control and awareness of reality. Such a monk, though he may wear the 'stained cloth' ( the monk's robe which has been specially coloured with dye obtained from wild plants), he is not worthy of such a saintly garb.


යො ච වන්ත කසාවස්ස - සී‍ලෙසු සුසමාහිතො

උපෙතො දම සච්චෙන - ස වෙ කාසාව මරහති.

කෙලෙස් කහට රහිත වූ, මනාකොට සීලයෙහි පිහිටි , ඉන්්‍රිය දමනයෙන් හා ඇත්ත කීමෙන් යුක්ත වූ යමෙක් සිවුරක් දරන්නේ නම් ඔහු ඒකාන්තයෙන් ම සිවුරට (කසාවතට) සුදුසුය.

Yo ca vantakasāv’assa, sīlesu susamāhito

Upeto damasaccena, sa ve kāsāvam arahati.

He who is purged of all stain, is well-established in morals

and endowed with self-control and truthfulness,

is worthy of the yellow robe.

Explanation: Whoever dons the 'stained cloth', being free of defilements, who is well conducted and tranquil within, having emotions under control and aware of reality, such a person is worthy of the sacred 'stained cloth'.

No comments:

Post a Comment