සිත නිවන පියුම් විල: ධම්ම පදය, පුප්ඵ වර්ගය 14 ගාථාව.

සිත නිවන පියුම් විල: ධම්ම පදය, පුප්ඵ වර්ගය 14 ගාථාව.: තේසං සම්පන්නසීලානං – අප්පමාදවිහාරිනං සම්මදඤ්ඤා විමුත්තානං – මාරෝ මග්ගං න වින්දති ඒ රහතන් වහන්සේලා සීලවන්තයි. අප්‍රමාදීව ම යි ධර්මයේ හැස...

Comments

Popular posts from this blog

සත් සතිය

අසූ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා