බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Friday, April 3, 2015

ථේර ගාථා 33

සාමඤ්ඤකානි තෙරුන් ගේ ගාථාව.

ඔහු වඩන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. ඒ මග තමා අමා නිවනට පමුණුවන සෘජු මාවත. සැප කැමතිව පිළිවෙත් පුරද්දි ලැබෙන්නේ සැපම යි. ඔහුගේ කීර්තියත් පැතෙරෙන්න පටන් ගන්නවා, යසසත් වැඩෙනවා.

මේ වනාහී ආයුශ්මත් සාමඤ්ඤකානි නම් මහ රහත් තෙරුන් වදාළ ගාථාවයි.

No comments:

Post a Comment