බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Sunday, December 15, 2013

ථේරි ගාථා - දුක නිපාතෝ 8
අභය මාතා තෙරණිය ගේ ගාථා.

පිංවත් අම්මේ, මේ යටිපතුලෙන් උඩත්, කෙස් රොදින් යටත්, අතර පවතින මේ කුණුවෙලා යන පිළිකුල් ශරීරය දිහා නුවණින් ම බලන්න. 

(තම පුතාවූ අභය තෙරුන් ගේ අවවාදය අනුව )
මං ඒ විදිහටම ජීවිතේ දිහා බැලුවා. හැම රාගයක්ම නැති කරල දැම්ම. දැන් මං සිහිල් උන කෙනෙක්. 

මේ වනාහී අභය මාතා නම් රහත් තෙරණිය වදාල  ගාථාවන් ය.


'Upward from sole of foot, O mother dear,
Downward from crown of hair this body see.
Is't not impure, the evil-smelling thing?' 


This have I pondered. meditating still,
Till every throb of lust is rooted out.
Expunged is all the fever of desire.
Cool am I now and calm–Nibbana's peace. 

Abhayā's Mother.

Heaping up merit under former Buddhas, she, in the time of Tissa Buddha, saw him going round for alms, and with glad heart took his bowl and placed in it a spoonful of food. Reborn for that among gods and among men, she was born also for that, in this Buddha-dispensation, and became the town belle of Ujjenī, by name Padumavatī.  And King Bimbisāra (of Magadha) heard of her, and expressed to his chaplain the wish to see her. By the power of his spells, the chaplain summoned a Yakkha who, by his might, brought the King to Ujjenī. And when she afterwards sent word to the King that she was with child by him, he sent back word, saying: 'If it be a son, let me see him when he is grown.' And she bore a son and called him Abhaya. When he was seven years old she told him who was his father, and sent him to Bimbisāra. The King loved the boy, and let him grow up with the boys of his court. His conversion and ordination is told in the Psalms of the Elders.  And, later on, his mother heard her son preach the Dhamma, and she, too, left the world and afterwards attained Arahantship, with thorough grasp of the Dhamma in form and meaning. She thereupon recalled and repeated the verse wherewith her son had admonished her, and added her own thereto:Abhayā.

She, too, having made her resolve under former Buddhas, and heaping up merit of age-enduring efficacy in this and that state of becoming, was, in the time of Sikhi Buddha,  reborn in a great noble's family, and became the chief queen of his father Aruṇa. And one day she worshipped the Exalted One with offering of red lotuses given her by the King, when Sikhi Buddha, at alms-time, entered the palace. Reborn for this among gods and men, she was, in this Buddha-dispensation, born once more at Ujjenī in a respectable family, and became the playmate of Abhaya's mother. And when the latter had left the world, Abhayā, for love of her, also took orders. Dwelling with her at Rājagaha, she went one day to Cool-Grove to contemplate on a basis of some foul thing.  The Master, seated in his Fragrant Chamber, caused her to see before her the kind of object she had been directed to choose. Seeing the vision, dread seized her. Then the Master, sending forth glory, appeared as if seated before her, and said:


Brittle, O Abhayā, the body is,
Whereto the worldling's happiness is bound.
For me I shall lay down this mortal frame,
Mindful and self-possessed in all I do.
For all my heart was in the work whereby
I struggled free from all that breedeth Ill.
Craving have I destroyed, and brought to pass
That which the Buddhas have revealed to men.

1 comment: